تعریف Route Model Binding هنگام تزریق Model ID به یک route یا controller action ، می توانید مدلی را برای مطابقت با آن شناسه درخواست کنید. اتصال مسیر Laravel راهی مناسب برای تزریق خودکار نمونه های مدل به طور مستقیم به مسیرهای شما فراهم می کند. به عنوان مثال ، به جای تزریق شناسه کاربر ، می توانید کل نمونه مدل User را که مطابق با شناسه داده شده است تزریق کنید.